HÜ-PBT Tanıtım Afişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Galeri
Video Galeri
Etkinlikler

 

Yüksek Lisans Programı

HU-PBT Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabul Koşulları

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programına; Fen, Mühendislik, Eczacılık, Diş Hekimliği, ve Tıp Fakültesi’nin aşağıda belirtilen ilgili alanlarda lisans eğitim görmüş, yeni polimerlerin sentezi ve modifikasyonunu yapabilecek,  polimer esaslı plastik ve lastik malzemelerin yeni kullanım alanlarının bulunmasını sağlamak  ve  polimer esaslı malzeme problemlerine çözüm getirmek isteyen, yüksek bilgi ve beceriye sahip, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve polimer kimyası, fiziği ve teknolojisi konularında bilimsel araştırma yapma yeteneği kazanmak için yüksek lisans düzeyinde eğitimin görmek isteyen adaylar başvurabilir.  Programın eğitim dili Türkçedir.

Bu öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Programın öngördüğü diplomayı almaya hak kazanır.

Anabilim Dalı Akademik Kurulu Programa alınacak öğrenci kontenjanlarını belirler. Başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, eğitim–öğretim ve sınavlar ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

Yüksek Lisans Eğitim–Öğretim Programına üniversitelerin, Fen ve Fen-edebiyat Fakültelerinin Kimya, Biyoloji veya Fizik bölümü mezunları, Mühendislik, Eczacılık, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri lisans mezunları ile akademik yeterliliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nca onaylanan, en az 4 yıllık ilgili lisans eğitimi programı mezunları başvurabilir.

Başvuracak adayların ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı)’nda sayısal puan türünde Üniversitemiz Senatosunca saptanacak ALES standart puanını almış olması ve yabancı dil yeterliği aranır.

Programa kabul edilen öğrenciler için gerekirse Anabilim Dalı Başkanının önerisi veya Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararıyla en çok bir yıl süreli Bilimsel Hazırlık Programı düzenlenebilir. Bilimsel hazırlık programı (BHP), lisans eğitimi sırasında polimer kimyası,  malzeme, mukavemet bilgisi, statik, dinamik vb. derslerden en az birini almamış öğrencilere uygulanır.

Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler (Dersin Kodu, İçeriği ve varsa Kredisi)

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans programı öğrencisi  yüksek lisans derecesi alabilmek için, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın gözetimi ve ders danışmanlarının onayı ile  en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 120 AKTS’dir.

Anabilim Dalı Akademik Kurulunun kararına bağlı olarak kişisel alt yapıda eksiklik görülmesi durumunda başvuru yapan adayların 2 sömetreye kadar hazırlık dersleri alması gerekebilecektir. Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Lisans ve Lisansüstü derslerden de alarak kredi tamamlayabilir. Yüksek Lisans öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı’nca uygun görülen ve onaylanan bir kısmı, Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Lisans derslerinden seçilebilir.

Her yarıyıl açılacak dersler Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nca belirlenir. Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Öğretim Programı, Lisansüstü derslerinin kodu, adı kredisi ve kapsamı Çizelge 1’de verilmiştir.

Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanı yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Tez danışmanı (varsa ortak danışmanı) Anabilim Dalı tarafından önerilir, Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak atanır. Tez konusu önerileri Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun onayına sunularak kesinleşir. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen tez konusu önerisi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bildirilir. Tezin yazılması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim– Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri içinde belirtilen sürede tamamlanmalıdır. Programlarını tamamlayan öğrencilere “Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans” diplomaları verilir.

Çizelge 1. HÜ-PBT Yüksek Lisans Programı Dersleri

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS

PBT601

Sentetik Polimer Kimyasına Giriş  

3

0

3

8

PBT602

Polimerlerin Karakterizasyonu ve Analizi

3

0

3

8

PBT603

Polimer Karakterizasyon Laboratuvarı

2

2

3

8

PBT604

Doğal Polimerlerin Bilimi Ve Teknolojisi

3

0

3

8

PBT605

Gündelik, Mühendislik Ve ileri Polimerler

3

0

3

8

PBT606

Polimerlerlerde Yapı Özellik İlişkisi

3

0

3

8

PBT607

Biyomedikal Polimerler

3

0

3

8

PBT608

Doku Mühendisliği için Polimerler: Özellikler Ve İşlenme Teknikleri

3

0

3

8

PBT611

Seminer

2

2

3

8

PBT612

Polimer Kimyasında İleri Karakterizasyon Teknikleri

3

0

3

8

PBT613

Kauçuk Bilimi Ve Teknolojisinin Temel Prensipleri

3

0

3

8

PBT614

Bilgisayar Destekli Veri Analizi

1

2

3

8

PBT616

İleri Polimerizasyon Teknikleri

3

0

3

8

PBT 617

Elyaf Bilim Ve Teknolojisi

3

0

3

8

PBT 618

Makromoleküllerin Kütle Spektrometrisi

3

0

3

8

PBT 619

Biyobozunur Polimerler

3

0

3

8

PBT600

Özel Konular

4

0

0

30

Hacettepe Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara