HÜ-PBT Tanıtım Afişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Galeri
Video Galeri
Etkinlikler

 

Doktora Programı

HU-PBT Doktora Programına Öğrenci Kabul Koşulları

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programına; Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programını tamamlamış olan, Fen, Mühendislik, Eczacılık, Diş Hekimliği, ve Tıp Fakültesi’nin çeşitli alanlarında Yüksek Lisans eğitim görmüş, yeni polimerlerin sentezi ve modifikasyonunu yapabilecek,  polimer esaslı plastik ve lastik malzemelerin yeni kullanım alanlarının bulunmasını sağlamak  ve  polimer esaslı malzeme problemlerine çözüm getirmek isteyen, yüksek bilgi ve beceriye sahip, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve polimer kimyası, fiziği ve teknolojisi konularında bilimsel araştırma yapma yetenekleri kazandırılmış insan gücünü yetiştirmek amacıyla, doktora düzeyinde eğitim görmek isteyen adaylar başvurabilir. Bunların dışında başvuran adayların akademik yeterliliği Anabilim Dalı Akademik Kurulunca belirlenir. Başvuracak adayların ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı)’nda sayısal puan türünde Üniversitemiz Senatosunca saptanacak ALES standart puanını almış olması ve yabancı dil yeterliği aranır.

Programın eğitim dili Türkçedir. Bu öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Programın öngördüğü diplomayı almaya hak kazanır.

Anabilim Dalı Akademik Kurulu Programa alınacak öğrenci kontenjanlarını belirler. Başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, eğitim–öğretim ve sınavlar ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

Doktora Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler (Dersin Kodu, İçeriği ve varsa Kredisi)

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora programı öğrencisi, Doktora derecesi alabilmek için, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın gözetimi ve ders danışmanlarının onayı ile  en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 240 AKTS’dir.

Anabilim Dalı Akademik Kurulunun kararına bağlı olarak kişisel alt yapıda eksiklik görülmesi durumunda başvuru yapan adayların 2 sömetreye kadar hazırlık dersleri alması gerekebilecektir. Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Yüksek Lisans derslerden de alarak kredi tamamlayabilir. Doktora  öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı’nca uygun görülen ve onaylanan bir kısmı, Yüksek Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, HU-PBT Yüksek Lisans derslerinden seçilebilir.

Her yarıyıl açılacak dersler Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nca belirlenir. Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Öğretim Programı, Doktora derslerinin kodu, adı kredisi ve kapsamı Çizelge 1’de verilmiştir.

Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanı yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Tez danışmanı (varsa ortak danışmanı) Anabilim Dalı tarafından önerilir, Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak atanır. Tez konusu önerileri Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun onayına sunularak kesinleşir. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen tez konusu önerisi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bildirilir. Tezin yazılması, izlenmesi ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim– Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri içinde belirtilen sürede tamamlanmalıdır. Programlarını tamamlayan öğrencilere “Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora” diplomaları verilir.

Çizelge 1. HÜ-PBT Doktora Programı Dersleri

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS

PBT701

Polimer Fiziği

3

0

3

10

PBT702

Polimerik Harmanlar

3

0

3

10

PBT704

Polimerik Nanomalzemeler

3

3

3

10

PBT705

Malzemeler İçin Koruyucu Polimerler

3

0

3

10

PBT717

Polimer Bilimi Ve Teknolojisinde Güncel Konular

3

0

3

10

Pbt711

Seminer

2

2

3

10

PBT712

Polimer İşlemciliği

3

0

3

10

PBT713

Polimer Viskoelastikliği

3

0

3

10

PBT714

Polimerlerin Radyasyon Kimyası Ve İşlemciliği

3

0

3

10

PBT715

Polimerik Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu

2

2

3

10

PBT718

Polimerlerde Biyoarayüzey Etkileşimleri

3

0

3

10

PBT703

Polimer Mühendisliği

3

0

3

10

PBT706

Polimerlerin Reolojisi

1

2

3

10

PBT716

Polimer İşlemciliği Laboratuvarı

2

2

3

10

PBT797

Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık

0

4

2

30

PBT798

Özel Konular

5

0

0

30

Hacettepe Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara